Žemės ūkio mokslai

Lietuvos mokslų akademijos moksliniame periodiniame leidinyje „Žemės ūkio mokslai“ publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis.

Mokslo sritys ir kryptys:

• žemės ūkio mokslai agronomija (01A), miškotyra (04A),  zootechnika (03A), veterinarinė medicina (02A);
• technologijos mokslai
mechanikos inžinerija (09T), aplinkos inžinerija (04T);  
• socialiniai mokslai
vadyba (03S), ekonomika (04S), sociologija (05S) (žemės ūkio ekonomika, kaimo plėtra ir pan.).

Žemės ūkio mokslai /Agricultural Sciences, a periodical of the Lithuanian Academy of Sciences, publishes original scientific papers in Lithuanian and English that have not been published elsewhere.

Science fields and directions:

• agricultural sciences: agronomy (01A), forest science (04A), zootechnics (03A), veterinary medicine (02A);
• technological sciences: mechanical engineering (09T), environmental engineering (04T);
• social sciences: management (03S), economics (04S), sociology (05S) (agricultural economics, rural development, etc.).


Vol 24, No 1 (2017)

Table of Contents

Agronomy

Regina Malinauskaitė
PDF
Juozas Pekarskas, Algirdas Gavenauskas, Anželika Dautartė
PDF

Environmental Engineering and Landscape Management

Ieva Čepaitė, Milda Gumbytė
PDF

History of Agricultural Science

Identification of agronomy science schools in Lithuania. 2. The persons who had research advisers from other Soviet Union republics
Algirdas Juozas Motuzas
PDF

Chronicle

2016 Doctoral Theses in Agricultural Sciences
PDF