Vol 63, No 4 (2017)

Table of Contents

Biophysics

Olha Korzhyk, Olha Pavlovych, Lyudmyla Shvarts, Tetyana Shevchuk, Olena Dmytrotsa, Andriy Poruchynskiy, Alevtyna Morenko
PDF

Physiology

Viktoriia Koberska, Oleh Yermishev
PDF

Ecology

Yuriy Kulbachko, Oleh Didur, Yuliia Ovchynnykova
PDF

Genetics

Mehdi Rahimi, Hamid Hatami Maleki, Mojtaba Mortezavi
PDF

Biotechnology

Vaida Jonytienė, Ramunė Masienė, Natalija Burbulis, Aušra Blinstrubienė
PDF