Garuojančių lašelių sudėtinės pernašos nestacionariųjų procesų sąveikos sisteminis įvertinimas

  • Gintautas Miliauskas
  • Kristina Norvaišienė
Keywords: vandens lašeliai, nestacionarusis garavimas, spektrinis spinduliavimas, pernašos procesų sąveika, sisteminio įvertinimo metodas

Abstract

Energetikoje ir pramonėje gana plačiai pritaikomi dujų ir skysčio lašelių dvifaziai srautai. Skysčio išpurškimu besiremiančių terminių technologijų tobulinimui ir darniam vystymui svarbu pažinti jose vykstančius šilumos ir masės pernašos procesus ir sugebėti juos tinkamai valdyti. Būtina suvokti sudėtinių pernašos procesų intensyvumą lemiančios jų tarpusavio sąveikos, dažniausiai vykstančios nuolat kintančiose kraštinėse sąlygose, esmę. Sudėtinių pernašos procesų sąveiką išpurkšto skysčio sistemose sąlygoja daugelis veiksnių. Jų įtakai įvertinti reikalingas sisteminis požiūris į sudėtinių procesų visumą ir esminių procesų sąveiką lemiančių veiksnių išryškinimas. Tai įmanoma atlikti tik išsamiai pažinus paprasčiausiose kraštinėse sąlygose vykstančių pernašos procesų dėsningumus ir palyginamuoju būdu įvertinus sudėtingesnių vyksmo sąlygų įtaką procesų sąveikai. Šiame darbe pristatytas lašelių nestacionarių pernašos procesų sąveikos intensyvumo įvertinimo palyginamuoju būdu metodas. Vandens lašelių garavimo atveju pateiktas jo praktinio taikymo pavyzdys. Išryškinta vieno iš sudėtingiausio veiksnio  –  spektrinės spinduliuotės sugėrimo pusskaidriuose lašeliuose  –  įtaka lašelių šilumokaitai ir terminei būsenai nestacionariojo garavimo režime.
Published
2013-05-15
Section
Šiluminė fizika