Tautinio paveldo produktų vertė, rinkodara ir plėtros kryptys

  • Vitalija RUDZKIENĖ
  • Reda SKRODENYTĖ

Abstract

Tautinis paveldas, tradiciniai amatai ir kulinarinis paveldas yra svarbi valstybės etninės kultūros dalis. Tačiau kuriant tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo ir realizavimo sistemą mažai dėmesio skiriama rinkodaros priemonėms. Poreikis rinkodaros strategijai formuoti atsiranda tiek iš amatininko, tiek iš valstybinę apsaugą užtikrinančių institucijų, tiek iš vartotojo pusės. Tautinio paveldo produktų gamintojams svarbu, kad jų gaminiai turėtų paklausą, vartotojai visada domėtųsi jais ir pirktų šiuos produktus. O valstybinę apsaugą užtikrinančių institucijų uždavinys yra užtikrinti tautinio paveldo produktų išsaugojimą, skatinti jų kūrimąsi, plėtoti tradicinius amatus. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus yra būtinybė pasitelkti priemones, didinančias tautinio paveldo produktų populiarumą ir paklausą. Mykolo Romerio universitete 2010–2011 m. atliktas trijų tipų empirinis tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti ir empiriškai įvertinti skirtingose vietovėse tautinio paveldo produktų rinką gamintojo ir vartotojo požiūriu. Tikslui pasiekti taikyti: Stjudento t kriterijaus, vienfaktorinės dispersinės analizės (ANOVA), struktūrizuoto interviu ir anketinės apklausos metodai. Tyrimo metu daug dėmesio skiriama tautinio paveldo produktų plėtros ir vertės analizei. Tyrimo rezultatai rodo, kad 2011 m. liepos mėn. Lietuvoje buvo sertifikuota 1 159 tautinio paveldo produktų, o tradicine amatininkyste užsiėmė 353 amatininkai, kurių daugiausiai buvo mažuose miesteliuose ir kaimiškose vietovėse. Nustatyta, kad tautinio paveldo produktų gamintojai taiko tradicines (nusistovėjusias) rinkodaros priemones, kas lemia mažą tautinio paveldo produktų paklausą. Per maža informacijos sklaida apie sertifikuotus tradicinius gaminius, amatininkus ir vykstančias šventes varžo vartotojų domėjimąsi tradiciniais amatais. Tyrimo rezultatai leido nustatyti alternatyvius sprendimus, kaip didinti tautinio paveldo produktų plėtrą ir paklausą. Tai savo veikloje turėtų taikyti tautinio paveldo produktų apsaugą užtikrinančios institucijos. Raktažodžiai: tautinio paveldo produktai, tautinio paveldo produktų vertė, tautinio paveldo produktų plėtra, tautinio paveldo produktų rinkodara
Published
2012-01-01
Section
Vadyba