Žaliųjų trąšų panaudojimas gerinant azoto įsisavinimą sėjomainose su žieminiais javais

  • Danguolė Nemeikšienė
  • Aušra Arlauskienė
  • Stanislava Maikštėnienė
  • Alvyra Šlepetienė
Keywords: daugiametės žolės, mulčias, N sąnaudos, azoto balansas

Abstract

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotyje 2007–2010 m. sunkaus priemolio glėjiškame rudžemyje (Endocalcari–Endohypogleyic Cambisol) atlikti tyrimai siekiant nustatyti skirtingų daugiamečių žolių: raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.), mėlynžiedės liucernos (Medicago sativa L.), šių žolių mišinių su eraičinsvidre (x Festulolium) antžeminės masės, skirtingais būdais panaudotos žaliajai trąšai, įtaką azoto išnaudojimo efektyvumui sėjomainos grandyje: pupinės žolės (grynos ar mišinyje su eraičinsvidrėmis) – žieminiai kviečiai – žieminiai kvietrugiai. Nustatyta, kad daugiausia N žieminiuose kviečiuose sukaupė javai, augę po pupinių žolių (vidutiniškai 94,3–97,0 kg ha–1), mažiau – po jų mišinių su eraičinsvidrėmis (vidutiniškai 65,5–71,2  kg  ha–1). Azoto sukaupimą žieminių kviečių derliuje iš esmės didino visos antžeminės masės naudojimas žaliajai trąšai taikant mulčiavimo technologiją. Didinant įterpto su augalų mase biologiškai fiksuoto azoto (BFN) kiekį, jo išnaudojimo efektas mažėjo. Mažiausiai azoto 1 t grūdų užauginti sunaudojo žieminiai kviečiai, augę po raudonųjų dobilų, jų mišinio su eraičinsvidrėmis (žolę išvežus iš lauko) ar naudojant žaliajai trąšai raudonųjų dobilų ir mėlynžiedžių liucernų mišinių su eraičinsvidrėmis masę. Didžiausios azoto sąnaudos buvo žieminius kviečius auginant po grynų miglinių ir pupinių žolių. Antraisiais metais po daugiamečių žolių antžeminės masės (žaliųjų trąšų) įterpimo auginant žieminius kvietrugius, jų derliuje sukaupto azoto kiekį didino mišrūs pupinių ir eraičinsvidrių žolių mišiniai, kaip priešsėliai bei žaliosios trąšos. Žieminius kvietrugius auginat po grynų pupinių ir jų mišinių su eraičinsvidrėmis, azoto sąnaudos grūdų 1 t užauginti turėjo tendenciją mažėti, palyginti su eraičinsvidrių priešsėliu, jų antžeminę masę išvežus iš lauko. Dalį ar visą daugiamečių žolių antžeminę masę panaudojus žaliajai trąšai, biologiškai fiksuotu azotu buvo padengtas visas augalų sunaudotas azoto kiekis. Šiek tiek teigiamas azoto balansas (+51,5 ir 46,5 kg ha–1) nustatytas sėjomainos grandyse, žieminius javus auginant po mėlynžiedžių liucernų mišinio ir po raudonųjų dobilų, jų antžeminę masę naudojant kombinuotai.
Published
2013-03-07
Section
Agronomy