Piktžolėtumo pokyčiai javų pasėliuose taikant neariminį žemės dirbimą eroduojamose dirvose

  • Irena Kinderienė
Keywords: neariminiai žemės dirbimai, tiesioginė sėja, piktžolės, javai, šlaitas, eroduotas dirvožemis

Abstract

Lauko eksperimentai atlikti 2008–2012  m. LAMMC Kaltinėnų filiale (nuo 2012 m. – LAMMC Vėžaičių filialas). Šlaito dirvožemis – vidutiniškai eroduotas pasotintas balkšvažemis (JI-e2), Eutric Albeluvisol (ABe-em). Šlaitas 7–9° polinkio, pietų ekspozicijos. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis – dulkiškas vidutinio sunkumo priemolis ant dulkiško molio – dp1/dm. Tirta gilusis verstuvinis arimas (kontrolinis variantas)(GA), neverstuvinis gilusis skutimas (GS), seklusis purenimas (SP), gilusis purenimas (GP), sekliojo ir giliojo purenimo derinys (SP+GP), lėkščiavimas (L) ir tiesioginė sėja (TS) sėjomainos grandyje: žieminiai kvietrugiai → vasariniai miežiai → žieminiai kviečiai → avižos (sekti poveikį). Siekiant išvengti dirvožemio erozijos kalvose pagrindiniam dirvos dirbimui taikyti neariminiai dirbimo būdai. Nustatyta, kad didžiausią įtaką jie turėjo daugiametėms piktžolėms, kurių populiacijos pokyčiai dėl žemės dirbimo supaprastinimo nuoseklesni negu vienmečių piktžolių. Eksperimento laukeliuo­se dirvą giliai įdirbus universaliu skutikliu antrus metus, o giliai ariant, giliai purenant ar tiesiogiai sėjant – trečius metus, vasarinių miežių ir žieminių kviečių pasėliuose išnyko daugiametės dviskiltės piktžolės: Sonchus arvense L., Cirsium arvense L., Taraxum officinale Weber. Labiausiai minimizuotas šlaito dirvos dirbimas (tiesioginė sėja) padidino paprastųjų varpučių skaičių 67,5  % pirmaisiais ir vėlesniais metais. Lėkščiuotuose, universaliu skutikliu giliai įdirbtuose ir giliai purentuose laukeliuose – jau pirmaisiais metais Elytrigia repens L. Newski buvo esmingai (P < 0,05) mažiau negu tiesiogiai sėtuose, atitinkamai: 61,5; 56,4 ir 54,3 %. Šlaito dirvos neariminių dirbimų universaliu skutikliu ar giliu purentuvu, ar lėkštinėmis akėčiomis kartojimas trejus metus paeiliui išnaikino paprastuosius varpučius. Universalaus skutiklio esminga įtaka paprastiesiems varpučiams išliko dar vienerius metus. Supaprastinti neariminiai ir seklūs šlaito dirvos dirbimai iš esmės didino vienmečių piktžolių skaičių ir orasausę masę: lėkščiavimas pirmaisiais metais ir seklusis purenimas bei tiesioginė sėja antraisiais tyrimo metais. Trečiaisiais metais žieminiuose kviečiuose jų skaičius buvo esmingai mažesnis taikant GP, SP+GP technologijų derinį ir TS.
Published
2014-10-28
Section
Agronomy