Žieminių kviečių grūdų kokybinių rodiklių priklausomumas nuo tręšimo azoto trąšomis

  • Aistė Juchnevičienė
  • Ilona Vagusevičienė
  • Aušra Brazaitytė
  • Pavelas Duchovskis
Keywords: grūdų baltymingumas, sedimentacija, šlapiasis glitimas

Abstract

Darbe tirtas žieminių kviečių kokybinių rodiklių priklausomumas nuo tręšimo azoto trąšomis. Lauko eksperimentas vykdytas 2011–2012  m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje, karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol). Vertintos labai geras kepamąsias savybes turinčios kviečių veislės: ‘Zentos’, ‘Ada’. Granuliuoto superfosfato (P60) ir kalio chlorido (K60) trąšos išbertos sėjos metu, o amonio salietra (N60) – pavasarį, atsinaujinus vegetacijai, krūmijimosi tarpsniu (BBCH  23–25). Papildomai per lapus tręšta karbamido tirpalu: (N30), (N40) – bamblėjimo (BBCH 34–36) ir (N15), (N30) – pieninės brandos (BBCH 71–74) tarpsniais. Nustatyta, kad azoto trąšų naudojimas bamblėjimo ir pieninės brandos tarpsniais veislių ‘Zentos’ ir ‘Ada’ kviečių grūdų baltymingumą pagerino vidutiniškai 2,20–1,76  proc.  vnt., šlapiojo glitimo kiekį  –  4,89–4,66  proc.  vnt., sedimentacijos vertes  –  12,58– 14,20 ml. Atlikta koreliacinė regresinė duomenų analizė patvirtino, kad kviečių grūdų kokybės rodikliai statistiškai patikimai koreliavo su azoto trąšų normomis. Koreliaciniai ryšiai gauti labai stiprūs (r = 0,902–0,922 ir r = 0,883–0,927).
Published
2016-07-05
Section
Agronomy