Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  • Stasys Mizaras
  • Diana Lukminė
Keywords: miškai, piniginis vertinimas, nominali kaina, pinigų srautai, apskaita, diskonto norma

Abstract

Lietuvos miškų ūkyje yra miškų, kaip turto, vertės atspindėjimo finansinėje apskaitoje problema. Valstybinė miškų tarnyba (VMT), vykdydama miškų kadastrą, vertina Lietuvos miškus nominalių kainų metodu. Pasigirsta siūly­mų šiuos vertinimus pripažinti tikrąja miškų verte ir taikyti apskaitoje. Valdymo koordinavimo centras (VKC), analizuodamas miškų urėdijų efektyvumą, jų miškus vertina diskontuotų pinigų srautų metodu. Šie vertinimai skiriasi daugiau nei 2 kartus. Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos miškų vertinimo nominalių kainų metodu tinkamumą tikrajai miškų vertei nustatyti. Uždaviniai: nustatyti miško žemės ir medynų tūrio vertinimo nominalių kainų metodu atitikimą tikrosios vertės nustatymo principams; atlikti miško žemės ir medynų tūrio palyginamus vertinimus nominalių kainų ir diskontuotų pinigų srautų metodais; palyginti brandžių medynų vertinimus nominalių kainų ir diskontuotų pinigų srautų metodais. Nustatyta, kad VMT taikomas miškų vertinimo nominalių kainų metodas neatitinka tikrosios miškų vertės nustatymo principų, vertinimai nesusieti su medienos rinkos kainų tendencijomis. Pasaulinėje miškų vertinimo teorijoje ir praktikoje vyrauja miškų vertinimai diskontuotų pinigų srautų metodu, papildant juos kitais vertinimo būdais (rinkos, pajamų, išlaidų).
Published
2016-07-05
Section
Economics